Ik ben in overmacht

Hieronder proberen we zo duidelijk mogelijk weer te geven wat de gevolgen zijn van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht

Welke administratie moet in orde gebracht worden?

In normale omstandigheden dient er in geval van tijdelijke werkloosheid door de werknemer een controlekaart C3.2A bijgehouden en ingevuld te worden.  Gezien de uitzonderlijke situatie en de sterke toename van tijdelijke werkloosheid ingevolge het Corona-virus, heeft de overheid vandaag beslist tot een versoepelde procedure waarbij dergelijke controlekaarten voor de eerstkomende maanden niet meer nodig zijn.

Als werknemer hoef je dus niet veel administratie in orde te brengen, alles verloopt via de elektronische aangifte naar de RVA vanuit de werkgever.

Via de site van uitbetalingsinstelling (HVW, ABVV, ACV, ACLVB) dient de werknemer zelf enkel een document C3.2 (Aanvraag om uitbetalingen werkloosheidsuitkeringen) te downloaden, dit in te vullen en terug te bezorgen aan je uitbetalingsinstelling.

Hoe word ik betaald voor de dagen tijdelijke werkeloosheid?

 • Via je uitbetalingsinstelling ontvang je een RVA-werkloosheidsuitkering voor de dagen waarop je effectief werkloos werd gesteld:
  Deze uitkering wordt  in het kader van “Overmacht – Corona” uitzonderlijk berekend op 70% van je laatste bruto maandloon met een bovengrens van  2.754,76 euro.
  Hierdoor komt je maximum bruto dag-uitkering neer op 74,17 € bruto/dag (in 6-dagenweek – max. 26 daguitkeringen per maand). Hierop is géén sociale zekerheidsbijdrage verschuldigd, maar wel een verlaagde  BV-inhouding van 26,75%
 • Via het sectoraal Fonds voor Bestaanszekerheid ontvang je een extra dagvergoeding, ook in de 6 dagen-week. Dit is 12,07 € bruto/dag boven op de RVA-uitkering. Ook hierop wordt ook de verlaagde BV inhouding van 26,75% ingehouden.
 • Daarnaast betaalt Daikin boven de RVA-uitkering én de aanvullende vergoeding van het Fonds voor Bestaanszekerheid ook nog een extra toeslag van 10 € bruto/dag effectieve werkloosheid. Ook op dit bedrag moet er 26,75% BV afgehouden worden. 
 • Met de finale aanslag in de personen-belasting en afhankelijk van jouw persoonlijke situatie, zal je mogelijks nog een extra deel aan belastingen moeten betalen, vermits er op alle bovenstaande vergoedingen aan de bron slechts een verlaagde BV (26,75%) van toepassing is.


                    VOORBEELD:  Werknemer met een begrensd brutoloon van  2.754,76 €

                    RVA-daguitkering à 70%: max. 74,17 € bruto/ dag verminderd met 26,75% BV =>  netto 54,33 €/ dag

                    FBZ dagvergoeding: 12,07 € verminderd met 26,75% BV => netto 8,84€/dag

                    Daikin dagvergoeding: 10 € verminderd met 26,75%BV => netto 7,33 euro/dag

                    Totaal Max. dagvergoeding: 54,33 € + 8,84€+7,33€ =  70,50 € netto/ dag

                    Afhankelijk van de individuele gezinssituatie kan hierop nog extra personenbelasting verschuldigd zijn.

 • Dat alles onder voorbehoud van verdere wijzigingen die door de regering zouden doorgevoerd worden. D.d. 20/3/2020 hebben we vernomen dat de regering nog een bedrag oplegt van 5,63 euro per werkloosheidsdag maar op vandaag is het nog niet duidelijk wat de afhoudingsschalen zullen zijn.

Wat met verlof en ziekte tijdens Overmacht - Corona?

Volgende wijziging werd door de regering opgelegd inzake tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht-CORONA in combinatie met verlof en ziekte.

In tegenstelling tot wat eerder werd gecommuniceerd is het principe van ‘eerste schorsing primeert’ niet meer volledig van toepassing.

Vanaf 23/03/2020 gelden dus volgende toepassingen binnen Daikin

VERLOF EN TIIJDELIJKE WERKLOOSHEID ‘OVERMACHT-CORONA'

Alle bevestigde verlof (ADV, JV, ANC, CAO,…) tijdens een periode tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht-Corona blijft staan. Voor deze dagen zal er geen werkloosheidsuitkering worden toegekend.

Dit geldt enkel voor volle dagen verlof. De enige uitzondering betreft educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof.

Vanaf het moment dat er officieel gecommuniceerd wordt dat er een periode van tijdelijke werkloosheid overmacht-Corona zal worden ingevoerd, kunnen wij geen verlof-annulaties voor die periode meer aanvaarden.

ZIEKTE EN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID ‘OVERMACHT-CORONA’

De werkgever zal geen gewaarborgd loon ziekte uitbetalen tijdens een periode tijdelijke werkloosheid omwille overmacht-Corona

1. Ik ben al ziek wanneer tijdelijke werkloosheid wordt ingevoerd

· Indien ik minder dan 30 dagen ziek ben: ik ontvang een uitkering van mijn mutualiteit voor de ziekteperiode die samenvalt met werkloosheid door overmacht

· Indien ik meer dan 30 dagen ziek ben: ik blijf verder op mutualiteit staan

· Pas na het verstrijken van de ziekteperiode kan ik een werkloosheidsuitkering krijgen voor de dagen waarop ik in tijdelijke werkloosheid ben geplaatst.

2. Ik word ziek tijdens een periode tijdelijke werkloosheid

Ik ontvang een uitkering van mijn mutualiteit voor de ziekteperiode die samenvalt met werkloosheid door overmacht. Enkel voor de dagen vóór en na de ziekteperiode kan ik een werkloosheidsuitkering ontvangen.

3. Ik werk progressief of in een stelsel van WBAO

Ik krijg voor de uren of dagen waarvoor ik normaal op mutualiteit sta mijn normale mutualiteitsuitkering. Voor de uren of dagen waar ik normaal moet werken zal ik een werkloosheidsuitkering ontvangen.

4. Ik ben door de arbeidsgeneesheer of door mijn eigen arts verboden te werken zonder dat ik ziek ben. Ik ben dus preventief voor een periode thuis gezet in het kader van een Corona-besmettingsrisico.

Ik ontvang een werkloosheidsuitkering voor de dagen in die periode waarop ik normaal voorzien was om te werken.

LET OP: zorg steeds voor een correcte ziektemelding én attestering want enkel zo kan een correcte registratie en aangifte gebeuren.

BELANGRIJK: Bezorg steeds je vertrouwelijk document aan je mutualiteit. Enkel op die manier kunnen ze een uitbetaling doen tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid overmacht-Corona.

Andere bepalingen op bedrijfsvlak overeengekomen in het kader van deze tijdelijke werkloosheid  ‘OVERMACHT-COVID 19:

 • Deze dagen tijdelijke werkloosheid zullen uitzonderlijk gelijkgesteld worden voor de opbouw van de eindejaarspremie met referteperiode 01/12/2019 – 30/11/2020.
 • Deze dagen tijdelijke werkloosheid worden automatisch gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen voor het bepalen van het aantal  ecocheques waarop de werknemer aanspraak kan maken voor de lopende referteperiode.
 • Deze dagen tijdelijke werkloosheid kunnen  daarentegen géén aanspraken op maaltijdcheques genereren.
 • Voor de duur van de tijdelijke werkloosheid binnen COVID-19 zullen dergelijke effectieve werkloosheidsdagen géén aanleiding geven tot vermindering van  ADV- of CAO- verlofrechten.

Veelgestelde vragen met betrekking tot tijdelijke werkloosheid

Mag ik op reis?

Je moet tijdens de periode van werkloosheid beschikbaar blijven voor de werkgever. Je kan dus niet in het buitenland verblijven. Tenzij je verlof neemt.

Krijg ik maaltijdcheques en transportvergoeding tijdens de werkloosheid?

NEEN

Kan ik werkloosheidsvergoeding krijgen op inactiviteitsdagen?

NEEN, werkloosheidsvergoeding (alsook de aanvullende vergoedingen FBZ) kan enkel betaald worden voor normale werkdagen. Dus niet op dagen tijdskrediet, medische bijstand, deeltijds op jaarbasis, ouderschapsverlof, …

 

Ik heb een zelfstandig bijberoep. Kan ik werkloosheidsuitkering krijgen?

Ja, maar enkel als je aan alle 4 de volgende voorwaarden voldoet:

1. Je doet het bijberoep al langer dan 3 maand.

2. Je moet het bijberoep aangeven op een speciaal aanvraagdocument C1 en dat dien je in bij je uitbetalingsinstelling. Je moet bijkomend ook een formulier C1 A invullen.

3. Je mag het bijberoep niet uitoefenen tussen 7h en 18h op dagen waarop je normaal bij Daikin aan het werk bent.

4. Het bijberoep kan geen activiteit zijn van één van de volgende categorieën: een bijberoep dat enkel na 18h kan worden uitgeoefend (vb. nachtwaker), activiteiten die verboden zijn volgens de wet op bouwwerken, activiteiten in de horeca, vermaak, leurder, reiziger, verzekeringsagent of makelaar.

We hopen dat we reeds op heel wat vragen een antwoord hebben kunnen bieden. Voor verdere concrete vragen rond de administratie en uitbetaling of andere specifieke zaken kun je ook altijd terecht bij jouw uitbetalingsinstelling.

Corona Support Center

Dagelijks bereikbaar van 09h tot 12h
059 / 55 88 44 of e
mployeeservices@daikineurope.com